Fantazie, kreativita, rozhled. To jsou humanitní a společenské vědy ve třech slovech. Nesmíme však opomenout také schopnost kritického a analytického myšlení, schopnost argumentovat, formulovat myšlenku a umět vyjádřit její podstatu několika málo slovy. Právě tohle je neocenitelný soubor schopností označovaný jako "měkké dovednosti" (soft skills), které si lze osvojit a zdokonalit především studiem humanitních a společenských věd.

Tyto vědy jsou často neprávem vnímány jako archaické a pro potřeby současného světa poměrně nepotřebné. Jsou obětí řady mýtů a stereotypů tradovaných a mnohdy účelově šířených některými osobnostmi i médii. 

Mýtus první: Společenské a humanitní vědy jsou v moderní době zbytečné

Obliba a především význam společenských a humanitních věd postupně stoupá, což souvisí s dynamickými proměnami současného světa. Potřebujeme znalost jazyků, náboženství, společnosti i kultury, abychom pochopili a nalezli paralely mezi východem a západem, mezi bohatstvím a chudobou, mezi strojem a člověkem. Abychom pochopili současnost, musíme nejprve znát minulost. Bez těchto znalostí nelze predikovat budoucnost, nelze zajistit prosperitu a společenskou stabilitu.

Mýtus druhý: Absolventi humanitních a společenských věd nenajdou uplatnění

Absolventi filologických oborů zpravidla disponují znalostí hned několika jazyků a jejich míra uplatnění je velice široká. Filozofické fakulty také připravují budoucí středoškolské učitele, jejichž společenská potřeba je neoddiskutovatelná.

S ekonomickým růstem a s nástupem společenských jevů spojených se zrychleným způsobem života se zvyšuje poptávka po psycholozích, kvalifikovaných personalistech a týmových koučích. Tím, jak se společnost postupně technizuje, množí se spekulace o vývoji lidské společnosti do budoucna, mění se pohled na lidskou práci, řeší se dopady masového využívání moderních technologií a umělé inteligence, a právě zde nabývají na významu především sociologové a filosofové.

V posledních letech jsou u zaměstnanců čím dál více ceněné “měkké dovednosti” (soft skills), tedy sociální a emoční inteligence, vyjednávací a vyjadřovací dovednosti, schopnost rychle a samostatně se rozhodovat, vést a motivovat tým, využít a předávat dále svou odbornost a další. Tedy schopnosti, jež stroje nedovedou, nebo jen velmi obtížně napodobit.

Mýtus třetí: Filozofickou fakultu vystuduje úplně každý

Zásadní omyl pramenící z nedostatku pochopení podstaty těchto věd. Každý z nás disponuje určitou mírou nadání a rozmanitými schopnostmi. Vynikající matematik například nemusí nikdy dokonale ovládnout cizí jazyk. Bez schopnosti logického myšlení nelze získat hlubší znalosti z filozofie a dalších oborů. Bez nadání pro jazyky a písmo nelze studovat historii. Bez výtvarného citu nelze studovat například archeologii nebo dějiny umění. Tyto obory jsou však odkazem naší kultury, na níž stojí identita každého z nás.

Kdo tedy jsme?

Portál humanitky.cz je společný projekt tří humanitních fakult – Univerzity Hradec Králové, Ostravské Univerzity a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který chce ukázat rozmanitost oborů i široké možnosti uplatnění našich absolventů.

Projekt reaguje na současnou stigmatizaci humanitního vzdělávání jakožto neperspektivního a zbytečného vysokoškolského sektoru.

Na těchto stránkách můžete nahlédnout do světa humanitních a společenských věd prostřednictvím našich absolventů, jejichž práce je zajímavá, inspirativní a především smysluplná.